icon icon icon

Chất lượng công tác kỹ thuật đi vào chiều sâu vững chắc

Đăng bởi Dương Thị Hoa vào lúc 23/11/2022

Bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn chính là các cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên cho cán bộ, chiến sĩ; giáo dục cho bộ đội phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả CTKT. Thực tế, những năm qua, các đơn vị kỹ thuật của quân khu đã sửa chữa, bảo đảm đồng bộ hàng trăm xe ô tô, hàng chục xe tăng-thiết giáp, hàng nghìn súng pháo các loại; xây dựng, hoàn thiện các kho đạn, kho vũ khí bộ binh đúng tiêu chuẩn; tự sản xuất nhiều chi tiết phục vụ cho sửa chữa, phục hồi vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT).

Trên cơ sở Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW ngày 29-11-2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới, Đảng ủy Quân khu 5 kịp thời cụ thể hóa, ban hành Nghị quyết số 14-NQ/ĐU ngày 24-9-2008 về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới với những chủ trương, giải pháp thiết thực, có tính khả thi cao. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc bám sát Nghị quyết 14 của Đảng ủy Quân khu, tổ chức quán triệt sâu rộng, ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo và triển khai thực hiện đồng bộ; thường xuyên kiểm tra và định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm nghiêm túc.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: